•  بر طبق ماده ۶ اساسنامه انجمن انوع عضويت عبارتست از:
- عضويت پيوسته
مؤسسان انجمن و كليه افرادی كه حداقل داراي درجه كارشناسی ارشد در رشته ديرينه شناسی و رشته های وابسته باشند ، مي توانند به عضويت پيوسته درآيند.
- عضويت وابسته 
اشخاصی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در يكي از رشته های مذكور شاغل باشند.
- عضويت دانشجویی
كليه دانشجويانی كه در رشته های زمين شناسی به تحصيل اشتغال دارند.
- عضويت افتخاری
شخصيتهای ايرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمينه های زمين شناسی و زيست شناسی حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.
- اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمانهایی كه در زمينه های علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند می توانند به عضويت انجمن درآيند.
****
تبصره ۱: افراد دارای درجه كارشناسی در يكي از رشته های مذكور می توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره ۲ : اعضای مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

•  بر طبق ماده ۷ اساسنامه ی انجمن  هر يكي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد .
تبصره ۱: پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي كند.
تبصره ۲: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
مبلغ حق عضويت ساليانه: بر طبق تصميم هيئت مديرهانجمن ديرينه شناسی ايران به شرح زیر تعیین گردید.
- اعضاي پيوسته: دویست هزار ريال (200000 ريال)
- اعضاي وابسته: صد و پنجاه هزار ريال (150000 ريال)
- اعضاي دانشجويي: صد هزار ريال (100000 ريال)

8761 :تعداد دفعات بازیدعضویت در انجمن


یازدهمين همایش انجمن دیرینه شناسی ایران


دوفصلنامه ديرينه شناسي


بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.