آدرس دبيرخانه انجمن ديرينه شناسی ايران

مشهد ـ ميدان آزادي ـ پرديس دانشگاه فردوسي ـ دانشکده علوم ـ گروه زمين‌شناسي ـ دبيرخانه انجمن ديرينه شناسي ايران

تلفن: 38804143-051


web site: www.paleos.ir E. Mail: info.irps@gmail.com

8764 :تعداد دفعات بازیدعضویت در انجمن


یازدهمين همایش انجمن دیرینه شناسی ایران


دوفصلنامه ديرينه شناسي


بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.