نام‌ و نام‌خانوادگي: عليرضا عاشوري

آدرس: مشهد ـ ميدان آزادي ـ پرديس دانشگاه فردوسي ـ دانشكده علوم ـ گروه زمين شناسي

تلفن 8836010-0511               نمابر 8788054-0511

آدرس پست الكترونيك:ashouri2001@yahoo.com

 

تحصيلات دانشگاهي

دكتراي زمين‌شناسي از دانشگاه هال انگليس - سال 1369

كارشناسي ارشد زمين‌شناسي از دانشگاه آريزونا آمريكا - سال 1358

كارشناسي زمين‌شناسي از دانشگاه فردوسي مشهد- سال 1351

                         

موضوع پايان نامه دكترا:

كنودونتهاي دونين و كربونيفر ايران                 

موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد:

تجزيه و تحليل چينه شناسي سنگهاي ترياس و ژوراسيك پيشين در شمال شرق آريزونا

فرصت مطالعاتی:  

دانشگاه مک کواری سيدنی استراليا بهمن 79 - شهريور 80

                       

سوابق آموزشي

كارشناس آزمايشگاههاي زمين‌شناسي- دانشگاه فردوسي مشهد 1359-1351

مربي زمين‌شناسي- دانشگاه فردوسي مشهد 1369-1359

استاديار زمين‌شناسي- دانشگاه فردوسي مشهد 1375-1369

دانشيار زمين‌شناسي- دانشگاه فردوسي مشهد 1375-1382

استاد زمين‌شناسي- دانشگاه فردوسي مشهد 1382

                       

فعاليتهاي اجرايي

مدير گروه زمين‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد 1365-1360

معاون اداري و مالي دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد 1362-1360

رئيس دانشكده مهندسي نفت دانشگاه صنعت نفت 1372-1370

معاون آموزشي دانشگاه صنعت نفت 1373-1371

مدير گروه زمين‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد 1374-1373

رئيس دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد 1377-1374

رئيس دانشگاه فردوسي مشهد 1384

                    

تقديرها

استاد نمونه كشوري. 1388.

                          

عضويت در مجامع علمي

1)  زير كميته بين‌المللي چينه‌شناسي دونين (SDS) وابسته به اتحاديه بين‌المللي دانشمندان زمين‌شناسي (IUGS)، سال 1369 تاكنون

2)  انجمن زمين‌شناسي ايران، سال 1375 تاكنون

3)  انجمن ديرينه ‌شناسي ايران، سال 1385 تاكنون

4) كميته برنامه‌ريزي زمين‌شناسي شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سال 1376 تاکنون

5)    عضو هيئت رئيسه انجمن زمين‌شناسي ايران، 1379- 1377

6)    عضو كميتة IGCP 421، 1381-1377

7)    عضو كميتة IGCP 471، 1381 تاكنون

8)    دبير دومين همايش انجمن زمين شناسي ايران 1377

9)    عضو هيات موسس انجمن ديرينه شناسي ايران

10)  رئيس انجمن ديرينه شناسی ايران. 1385

11)  رئيس انجمن زمين شناسی ايران. 1386

12)  رئيس يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران 1386

13)  رئيس اولين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران 1386

14)  رئيس سومين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران 1388

15)  عضو قطب فسيل شناسي دانشگاه فردوسي مشهد 1388-1384

 

كنفرانسها

احسنی الهه، وحیدی ­نیا محمد، عاشوری عليرضا، ذبیحی زوارم فاطمه، 1388. تعیین مرز کنیاسین ـ سانتونین در سازند آب دراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آب دراز (شرق مشهد). سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

احمدي ناصر و عاشوري عليرضا. 1377. كنودونت‌هاي سازند بهرام در كوه فغان- جنوب كاشمر. دومين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، مشهد.

آريائي علی اصغر، عاشوری عليرضا و آزادنيا مهناز. 1386. گزارشی از مجموعه فسیلی واحدهای سنگی شهرستان بیرجند واقع در کوه باقران. اولين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران تهران

امیرحسنخانی، ف.، آریایی، ع.الف.، عاشوری، ع.ر.، قادری، ع.، 1387. نگرشي بر سازندگان اصلي ريف تكه­اي (patch Reef) قلعه­ حسن آباد در شمال باختري فردوس. دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، اهواز.

امیرحسنخانی، ف.، آریایی، ع.الف.، عاشوری، ع.ر.، قادری، ع.، 1388. معرفی فسیلهای میکروپروبلماتیک تریاس پسین در شمال باختری فردوس. سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

امیرحسنخانی، ف.، آریایی، ع.الف.، عاشوری، ع.ر.، قادری، ع.، 1388. معرفی فرامینیفرهای تریاس پسین سازند نایبند در شمال باختری فردوس. سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

انجیدنی فاطمه، آریایی علی اصغر، عاشوری علیرضا، 1388. زیست چینه نگاری سازند آب ­تلخ در برش حمام قلعه بر اساس میکروفیسلهای پلانکتونیک. سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

بادپا مهدی، عاشوري عليرضا و خاكسار كاوه. 1389. مطالعه مرجانهای باشكيرين (کربونیفر پسین) در برش زلودو، کوههای ازبک­کوه، خاور ایران مرکزی. چهارمين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران شيراز.

بادپا، م.، خاکسار، ك.، عاشوری، ع.ر.، قادری، ع.، 1388. مطالعه مرجانهای سرپوخووین در برش زلدو (کوه­های ازبک­کوه، خاور ایران مرکزی). بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سيزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران.

بيداري عصمت، خاكسار كاوه و عاشوري عليرضا. 1381. براكيوپودهاي سازند گچال در كوه راهدار. ششمين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، كرمان.

توکلي­نژاد سيد عرفان، عاشوري عليرضا و وحيدي­نيا محمد. 1386. ميکرواستراتيگرافي و محيط رسوبي سازند آبدراز در دو برش قلعه زو (شمال غرب شيروان). يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، مشهد

توکلی ترانه، آریایی علی اصغر، عاشوری علیرضا، 1388. زیست چینه نگاری نهشته­های کرتاسه پسین در برش حمام قلعه بر اساس اینوسرامیدها. سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

توکلی ترانه، آریایی علی اصغر، عاشوری علیرضا، 1388. مطالعه زیست چینه­ای کرتاسه پسین با تکیه بر خارپوستان در شرق حوضه کپه­داغ. سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

جامی­الاحمدي صغرا، عاشوري عليرضا، آريايي علي اصغر و قادري عباس. 1387. تعيين سن و مطالعه ميكروفاسيسسنگ­آهكهاي پلاژيك افيوليت ملانژ باختر فريمان. دومين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران اصفهان

جلالی سمیرا، عاشوری علیرضا، اصغر آریایی علی و قادری عباس. 1389. مطالعه گسترش فرامینیفرهای ائوسن – الیگوسن در برش اسلام قلعه (جنوب غرب مشهد). چهارمين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران شيراز.

حلاجیان حمید، عاشوری علیرضا، آریایی علی اصغر و قادری عباس. 1389. بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند چهل کمان در جنوب غرب درگز.  نخستين گردهمايي و همايش ملي بررسي دستاوردهاي پژوهشگران علوم زمين ايران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال.

خالقي خبازان فرزانه، عاشوري عليرضا، آريايي علي اصغر، وحيدي­نيا محمد، 1388. تعيين عمق ديرينه سازند آب­دراز در برش پادها بر اساس فرامينيفرهاي كف­زي. سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

خانه­باد محمد، عاشوري عليرضا، قادري عباس و قرائي محمدحسين. 1386. سنگهاي آهن­دار اووليتي و موقعيت چينه­شناسي آنها در سازند شيشتو واقع در حوض دوراه. يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، مشهد

خزاعي احمد رضا، عاشوري عليرضا و آريائي علي اصغر. 1378. مطالعة روديست هاي سازند كلات در برش الگو. . سومين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، شيراز.

داوطلب الهام، قاسمی نژاد ابراهیم، عاشوری علیرضا، وحیدی­نیا محمد، 1388. پالینواستراتیگرافی سازند سرچشمه در برش انجیربلاغ شرق کپه داغ. سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

داوطلب زرقي الهام، رئوفیان احمد، عاشوری علیرضا، ذبيحي زوارم فاطمه، 1388. مطالعه ماکروفسيلهاي سازند سرچشمه در برش انجيربلاغ (شمال شرق مشهد). سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

رئوفيان احمد، عاشوري عليرضا، مجيدی فرد محمودرضا و وحيدی نيا محمد. 1386. بايواستراتيگرافي سنگهاي ژوراسيک پسين در دهنه حيدري ـ بجنو (شمال غرب نيشابور ) بر مبناي فوناي آمونيتي. بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين

رئوفيان احمد، عاشوري عليرضا، مجيدی فرد محمودرضا و وحيدی نيا محمد. 1387. بايواستراتيگرافي سنگهاي ژوراسيك پسين در بقيع (شمال غرب نيشابور) بر مبناي فوناي آمونيتي. دومين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران ،  اصفهان

رئوفيان احمد، مرجوي مريم، عاشوري عليرضا، وحيدي نيا محمد و زند مقدم حامد. 1386. رخساره­ها و محيطهاي رسوبي نهشته­هاي ژوراسيك مياني تا فوقاني در دهنه­ي حيدري. يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، مشهد

رئوفيان احمد، مرجوی مريم، وحيدي نيا محمد و عاشوری عليرضا. 1386. مطالعات میکروبایواستراتیگرافی نهشته­های ائوسن در غرب رشته کوه های بینالود واقع در شمال غرب نیشابور. اولين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران، تهران

راستكار غلامحسين و عاشوري عليرضا. 1377. مطالعه براكيوپودهاي لايه سفالوپوددار در ناحيه طبس. دومين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، مشهد.

رحیمی نژاد امیر حسین، یزدی مهدی و عاشوری علیرضا. 1389. اکواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه واحد دریایی سازند بختیاری در برش شلمزار بر اساس زیست رخساره­های شناسایی شده. چهارمين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران شيراز.

رفعت بهاري طيبه، عاشوري عليرضا و خاكسار كاوه. 1382. مطالعه مرجانهاي سازند بهرام در مقطع چشمه شير (جنوب ازبك كوه). هفتمين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، اصفهان.

طاهرپورخلیل­آباد، م.، عاشوری، ع.ر.، آریایی، ع.الف.، قادری، ع.، 1387. خارپوستان سازند تيرگان در برش تخت اركان، جنوب باختري بجنورد و معرفي گونه Toxaster renevieri براي اولين بار در ايران. دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، اهواز.

عاشوري عليرضا. 1369. بازنگري در موقعيت چينه‌شناسي ممبر 1 سازند خوش‌ييلاق. نهمين گردهمائي علوم زمين، تهران.

عاشوري عليرضا. 1372. بازنگري در مورد فوقاني‌ترين ممبر سازند خوش‌ييلاق، معرفي دو زون كنودونتي و نظري اجمالي به تحتاني‌ترين ممبر اين سازند. دوازدهمين گردهمائي علوم زمين، تهران.

عاشوري عليرضا. 1374. كنودونت‌ها و لايه سفالوپوددار و مرز دونين- كربونيفر در حوض دو راه. چهاردهمين گردهمائي علوم زمين، تهران.

عاشوري عليرضا. 1376. مرز دونين- كربونيفر و كنودونت‌ها در ازبك‌كوه. اولين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، تهران.

عاشوري عليرضا. 1380. جنس كنودونتي Palmatoleois  (دونين پسن) از سازند شيشتو، شرق ايران و سازند خوش‌ييلاق، شمال ايران. بيستمين گردهمائي علوم زمين، تهران.

عاشوري عليرضا. 1381. مطالعة كنودونتهاي تورنيزين (كربونيفر پيشين) سازند شيشتو. ششمين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، كرمان.

عاشوري عليرضا. 1381. معرفي پنج گونه جديد كنودونتي از لايه‌هاي فامنين سازند خوش ييلاق. بيست و يكمين گردهمائي علوم زمين. تهران.

عاشوري عليرضا، کريم­پور محمدحسن، سعادت سعيد و قورچي مليحه. 1386. يافته­هاي جديد در ارتباط با واحدهاي رسوبي منطقه بجستان. اولين كنگره زمين شناسي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

عباس نیا حسین، آریایی علی اصغر، عاشوری علیرضا، آقازاده معصومه، مجیدی فرد محمود رضا و پرتوآذر حسین. 1389. یافته­های دیرینه شناسی در سازند مزدوران، برش ارداک، بر پایه جلبکهای آهکی. چهارمين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران شيراز.

عبدالشاهي مهرانه، وحيدي نيا محمد، عاشوري عليرضا، 1388. بايواستراتيگرافي سازند آبدراز برمبناي فرامينيفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ). سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

عبدالشاهی مهرانه، وحیدی­نیا محمد، عاشوری علیرضا و رحیمی بهنام. 1389. بررسی زیست چینه ای مرز سنومانین – تورونین در برش شوراب ( شرق کپه داغ). چهارمين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران شيراز.

قاسمي نژاد ابراهيم، خاوري خراساني مانوسه پروين، عاشوري عليرضا و موسوي حرمي رضا. 1382. پالينواستراتيگرافي و پالينوفاسيس سازند چمن بيد در كوههاي صندوق شكن (شرق كپه داغ) بر مبناي داينوفلاژله‌ها. هفتمين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، اصفهان.

قاسمی عذرا، آریایی علی اصغر، عاشوری علیرضا، 1388. میکروپالئونتولوژی و ریزرخساره­های سازند چهل­کمان در کوه بابا کمال (کلات نادری)، حوضه رسوبی کپه داغ. سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

کرد قديمي براتمحمد، عاشوري عليرضا و خاکسار کاوه. 1384. انقراض فرازنين-فامنين و تاثير آن بر مرجان هاي روگوزا در شمال غرب اسفراين. بيست و چهارمين گردهمائي علوم زمين.

کريم­پور محمدحسن، عاشوري عليرضا،  سعادت سعيد و قورچي مليحه. 1386. ژئوشيمي، پتروفيزيک و موقعيت تکتونيکي توده­هاي نفوذي و سنگ­هاي آتشفشاني شرق بجستان. يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، مشهد

گندمي راضيه، عاشوري عليرضا و احمدزاده هروي محمود. 1382. مطالعه براكيوپودهاي سازند بهرام در مقطع چشمه شير (ازبك كوه، شمال شرق طبس). هفتمين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران. اصفهان.

محمودی قرائي، م.ح.، عاشوري، ع.ر.، قادري، ع.، خانه باد، م.، رئوفیان، الف.، 1388. شناسائی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد. سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

مرجوي مريم، قاسمي­نژاد ابراهيم و عاشوري عليرضا. 1387. پالينواستراتيگرافي طبقات ژوراسيك پسين در شمال غرب نيشابور (برش دهنه حيدري). دومين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران اصفهان

مهدوي آزاده، خاكسار كاوه و عاشوري عليرضا. 1380. مطالعه مرجانهاي ممبر A سازند گچال. بيستمين گردهمائي علوم زمين، تهران.

مهدوي آزاده، عاشوري عليرضا و خاكسار كاوه. 1382. تعيين دو زون اكولوژيكي و بررسي شرايط محيطي قديمه ممبر A سازند گچال بر اساس مطالعه مرجانها. هفتمين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، اصفهان.

مهدوي آزاده، عاشوري عليرضا و خاكسار كاوه. 1382. جغرافياي زيستي ديرينه ممبر A سازند گچال بر اساس مرجانها. بيست و دومين گردهمائي علوم زمين، تهران.

نجارزاده محمد تقي و عاشوري عليرضا. 1379. زيست چينه شناسي سنگهاي دونين كوه زو، جنوب غرب بجنورد و كنودونت ها. چهارمين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، تبريز.

نجفي مهدي، موسوي حرمي رضا، عاشوري عليرضا، قلاوند هرمز و آرمون افشين. 1380. يافته‌هاي جديد سنگ‌چينه‌اي سازند فهليان در فرو افتادگي دزفول (جنوب غرب ايران) با استفاده از نمودارهاي چاه‌پيمايي. بيستمين گردهمائي علوم زمين، تهران.

نظافت علي، وحيدي­نيا محمد، عاشوري عليرضا، 1388. زيست چينه نگاري سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس خويز (شمال شرق بهبهان). سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

نكونام زهره، آريايي علي اصغر، عاشوري عليرضا، قادري عباس، 1388. اولین گزارش از ایکنوجنس Rhizocorallium در سازند مزدوران، حوضه کپه داغ خاورى. بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سيزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران.

وحدتي­راد مرضيه، عاشوري عليرضا و وحيدي­نيا محمد. 1387. بايواستراتيگرافي سازند آبدراز در برش حمام قلعه  بر مبناي فرامينيفرها و مقايسه آن با برش الگو. دومين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران اصفهان

يزداني محمدرضا، عاشوري عليرضا و احمدزاده هروي محمود. 1377. براكيوپودهاي سازند بهرام در كوه فغان- جنوب كاشمر. دومين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، مشهد.

يعقوبي طيبه، آريايي علي اصغر، قادري عباس و عاشوري عليرضا. 1387. معرفي گونه­هايي از خارپوستان كرتاسه زيرين در جنوب غرب گناباد. دومين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران اصفهان

يعقوبي طيبه، آريايي علي اصغر، قادري عباس و عاشوري عليرضا. 1388. بررسي زيست چينه­اي و ميكروفاسيس رسوبات كرتاسه پيشين در جنوب گناباد. سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مشهد.

يميني احمد و عاشوري عليرضا. 1377. مطالعه سفالوپوددار در ناحيه طبس. دومين همايش سالانه انجمن زمين‌شناسي ايران، مشهد.

یزدی مهدی و عاشوری علیرضا، 1389. معرفی محیط و شرایط زیستی دیرینه موجودات دریايی یا ماکروفسیلهای آپتین- آلبین (کرتاسه) از کپه داغ، شمال شرق ایران. چهارمين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران شيراز.

Aghabeigi. M, Aryai. A.A and Ashouri. A.R. 2006. Overview of descriptive tectonic in the  late cretaceous  sediments from the norther lut block, Iran. 6th International Conference on the Geology of the Middle East. Al Ain

Aghebati, T., Ariayi, A.A. Ashouri, A.R. & Ghaderi, A. 2010. The Stratigarphy and Lithostartigaphy of Chamanbid Formation Gujki Region in Northeastern Mashhad. First International Geological Congress. Mashhad, Iran.

Aryai. A.A,  Ashouri. A.R, Aghabeigi and M Allameh.M. 2006. Macrofacies and microfacies analysis of late cretaceous sediments in the east of central Iran. 6th International Conference on the Geology of the Middle East. Al Ain

Ashouri, A.R. 1992. Four Upper Devonian conodont zones from Shishtu Formation, East Iran. International Symposium on Devonian System and its economic oil and mineral resources. China.

Ashouri, A.R. 1998. Upper Devonian conodonts from the Shotori Range, East Iran. Abstract Book, Isfahan Meeting, IGCP 421.

Ashouri, A.R. 1999. Conodonts of Famennian to Tournaisian age in Ozbak-Kuh Mountains from the Shishtu Formation type section. . Ab2stract Book, Peshawar Meeting, IGCP 421.

Ashouri, A.R. 2001. Icriodus and Polygnathus conodont fauna; Late Devonian from east and Middle-Late Devonian from north Iran. Contributions to Siberian IGCP 410/421 Joint Meeting. 96-97 pp.

Ashouri, A.R. 2001. Middle Devonian –Early Carboniferous conodont fauna from the Khoshyeilagh Formation, Alborz Mountains, north Iran. 15th International Senkenberg Conference, IGCP 421 & SDS Meeting, Frankfurt. P.6.

Ashouri, A.R. 2001. Palmatolepis (conodonta; Late Devonian) from the Tabas region, east Iran. Contributions to Siberian IGCP 410/421 Joint Meeting. 97-98 pp.

Ashouri, A.R. 2002. Conodont fauna; Late Devonian from east  and Middle-Late Devonian from north Iran. ECOS VIII. France.

Ashouri, A.R. 2002. Middle-Late Devonian conodont fauna from north and Late Devonian conodont fauna from East of Iran. Geology of the Devonian System, Russia, Syktyvkar

Ashouri, A.R. 2002. Tournaisian conodont fauna from east and north Iran. First International Paleontological congress. Sydney.

Ashouri, A.R. 2005. Conodont zones in Iranian sequences. Joint Conference IGCP 499/SDS, Contributions. 20-21. Novosibirsk.

Ashouri, A-R. 1990. Devonian and Carboniferous conodont faunas from Iran. Ph. D. thesis, University of Hull.

Becker, R.T., House, M.R. & Ashouri, A.R. 1988. Potential Stratotype section for the Frasnian Famennian boundary  at El Atrous, Tafilat, Morocco. Document submitted to the Devonian Subcommission. IUGS, Renes.

Becker, R.T., House, M.R. & Ashouri, A.R. 1989. The Frasnian Famennian boundary  at El Atrous, Tafilat, Morocco. Document submitted to the Devonian Sub commission. IUGS, Washington.

Jalali, S., Ashouri, A.R. Aryai, A.A Ghaderi, A. Mahmudi-Gharaee, M.H. Khanebad, M. Raofian, A. 2010. Stratigraphic distribution of planktonic foraminifera in Islam-Qaleh section (southwestern of Mashhad). First International Geological Congress. Mashhad, Iran.

Karimpour, M.H., Ashouri, A.R., Farmer, L. & Saadat, S.2003. Evaluating the Metalliogeny of Mashhad Paleo-tethys granotoids, NE Iran. SEG Symposium, 7th Biannual SGA Meeting, Greece.

Karimpour, M.H., Ashouri, A.R., Saadat, S. & Atkinson, W.W. Jr. 2002. Petrogenesis, paleotectonic setting, metalogeny  f Mashhad Paleo-tethys granotoid, Iran. GSA. Abstracts 34:

Khaksar, K., Abassi, M. & Ashouri, A.R. 2005. Palaeoenvironmental significance of Famennian sequence of Khoshyelagh Formation in the Meyghan Area (East Alborz – Iran). Joint Conference IGCP 499/SDS, Contributions. 77-78. Novosibirsk

Khaksar, K., Abassi, M. & Ashouri, A.R. 2005. Upper Devonian palaeobiogeography of Iran. Joint Conference IGCP 499/SDS, Contributions. 77: Novosibirsk .

Khaksar, K., Rafat Bahari, T., Ashouri. A.R. 2005. Devonian Rugose corals biostratigraphy of Bahram ّFormation South of Ozbak-Kuh (Iran). Joint Conference IGCP 499/SDS, Contributions. 77: Novosibirsk .

                         

مقالات

خاكسار كاوه، رفعت بهاري طيبه و عاشوري عليرضا. 1385. مرجانهاي ژيوسين بالايي-فرازنين سازند بهرام، جنوب ازبك كوه. فصلنامه علوم زمين. شماره 59: 69-56

عاشوري عليرضا و راستكار غلامحسين. 1380. براكيوپودهاي لايه سفالوپوددار در كوههاي شتري. مجله پژوهشي علوم دانشگاه اصفهان.

عاشوري عليرضا. 1373. موقعيت چينه‌شناسي عضوهاي 1 و 6 سازند خوش‌ييلاق با استفاده از فون كنودونتي و معرفي سه زون كنودونتي از عضو 6. فصلنامه علوم زمين، 3

عاشوري عليرضا. 1373. نقش كنودونتها در مطالعات چينه‌شناسي با مثالي از ناحيه Devon، جنوب انگلستان، فصلنامه علوم زمين، 3

عاشوري عليرضا. 1374. كنودونتهاي صفحه‌اي مرز فرازنين- فامنين مقطع El Atrous، مراكش. فصلنامه علوم زمين، 3

عاشوري عليرضا. 1376.  بازنگري در موقعيت چينه شناسي لايه سفالوپود دار و مرز دونين- كربنيفر در حوض دوراه و معرفي پنج زون كنودونتي. فصلنامه علوم زمين  6

عاشوري عليرضا. 1377. مرز دونين- كربونيفر در ازبك‌كوه بر اساس مطالعة كنودونت‌هاي آن. فصلنامة علوم زمين، 7:

عاشوري عليرضا، قديمي براتمحمد و خاكسار كاوه. 1387. معرفي مرجانهاي فرازنين برش چهاربرج، شمال باختر اسفراين، البرز خاوري. فصلنامه زمين شناسي ايران.

عاشوري عليرضا، مجيدي فرد محمود رضا، وحيدي نيا محمد و رئوفيان احمد. 1387. چينه شناسي زيستي و چينه شناسي سنگي سنگهاي ژوراسيك پسين در دهنه حيدري- بجنو (شمال غرب نيشابور) باتوجه به فوناي آمونيتي. مجله علوم دانشگاه تهران.

عاشوري عليرضا، يزداني محمدرضا و احمدزاده هروي محمود. 1381. براكيوپودهاي سازند بهرام در كوه فغان- جنوب كاشمر. مجله علوم دانشگاه فردوسي مشهد.

غفوري محمد و عاشوري عليرضا. 1377. زمين‌لغزش به‌عنوان يكي از بلاياي طبيعي در شمال خراسان. فصلنامه تحقيقات جغرافيا، 13

غفوري محمد و عاشوري عليرضا. 1380. بررسي پديده زمين‌لغزه نامانلو در منطقه شيروان، شمال خراسان. فصلنامه تحقيقات جغرافيا. شماره 16

كريمپور محمد حسن، عاشوري عليرضا، سعادت سعيد و قورچي روكي مليحه. 1387. پترولوژي وپذيرفتاري مغناطيسي، موقعيت تكتونيكي و كاني سازي توده هاي نفوذي و سنگهاي آتشفشاني طاهر آباد و شرق  بجستان. مجله مطالعات زمين شناسي دانشگاه فردوسي مشهد. شماره 1

محمودی قرائی محمد حسين، عاشوری عليرضا، خانه­باد محمد، قادری عباس. 1388. مطالعه کورتکس اووئیدهای آهن­دار سازند شیشتو و بررسی نقش فعاليتهای ميکروبی در تشکيل آنها. مجله رخساره­هاي رسوبي دانشگاه فردوسي مشهد. شماره 2-1.

Ashouri, A.R. & Yamini, A. 2006. Cephalopods and stratigraphical position of Cephalopod Bed of Shishtu Formation, Iran. Geosciences 60: 178-187

Ashouri, A.R. 1988. Conodonts from the Upper Devonian East Ogwell Limestone at Ransleigh Quarry, south Devon. Ussher Society, 7:

Ashouri, A.R. 1997. Juvenile gastropods from the Upper Devonian Cephalopod Beds and adjacent strata of Central Iran. J. Sci. I. R. Iran, 8:

Ashouri, A.R. 2002. Palmatolepis (conodonta; Late Devonian) from the Tabas region, east Iran. Iranian Int. J. Sci. 3(2).

Ashouri, A.R. 2004. Late Devonian and Middle-Late Devonian conodonts from eastern and northern Iran. Revista Espaňola Micropaleontologia, 3: 355-365.

Ashouri, A.R. 2006. Early carboniferous (Tournaisian) conodont faunas from eastern and northern Iran. Geology I Geofisika, 8: 45-57

Ashouri, A.R. 2006. Icriodus and Polygnathus (conodonts) from the Late Devonian of eastern Iran, and Middle-Late Devonian of northern Iran. Iranian Int. J. Sci.

Ashouri, A.R. 2006. Middle-Early Carboniferous from the Khoshyeilagh Formation, Alborz Mountain, North Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 17(1): 53-65

Becker, R.T., Ashouri, A.R. & Yazdi, M. 2004. The Upper Devonian annulate event in the Shotori Range of eastern Iran. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 231(1).

Karimpour, M.H., Farmer, L., Ashouri, A.R., & Saadat, S. 2006. Major, Trace and REE geochemistry of Paleo-Tethis Collision-related Granitoids from Mashhad, Iran. Journal of Sciences. 127-145.

Taherpour Khalil Abad, M., Schlagintweit, F., Ashouri, A.R. & Aryaei, A.A. 2009. Juraella bifurcate Bernier, 1984 (calcareous alga, Gymnocodiacea?) from the Lower Cretaceous (Barremian) Tirgan Formation of the Kopet Dagh basin, north-east Iran. Journal of Alpine Geology, 51: 79-86.

                      

كتاب

عاشوري عليرضا. 1380. اطلس كنودونتهاي ايران. دانشگاه فردوسي مشهد.

عاشوري عليرضا و نجارزاده محمدتقي. 1381. فرامينيفرا. انتشارات سناباد.

قاسمي نژاد ابراهيم، عاشوري عليرضا و خاكي ويدا. 1385. زمين در گذر زمان. دانشگاه فردوسي مشهد.

عاشوري عليرضا، عباسي محمد و قادري عباس. 1388. كنودونتها. دانشگاه فردوسي مشهد.

                           

طرحهاي تحقيقاتي

عاشوري عليرضا. 1354. طرح شناخت كوير سبزوار (فصل زمين‌شناسي). دانشگاه فردوسي مشهد.

عاشوري عليرضا. 1365. طرح آبخيزداري سد كارده (فصل زمين‌شناسي). دانشگاه فردوسي مشهد.

عاشوري عليرضا، كريم پور محمدحسن، سعادت سعيد. 1385. نقشه زمين شناسي 100.000: بجستان

غفوري محمد و عاشوري عليرضا. 1382. بررسي و مطالعه زمين لغزشهاي كپه داغ. طرح ملي.

قاسمي نژاد ابراهيم و عاشوري عليرضا. 1382. مطالعه پالينولوژي، پالينو فاسيس و محيط رسوبي ديرينه سازند چمن بيد در كپه داغ. طرح ملي.

كريم پور محمدحسن، عاشوري عليرضا، سعادت سعيد. 1385. نقشه زمين شناسي 100.000: طاهر آباد

کريم پور محمد حسن، عاشوري عليرضا، ملك زاده شفاوردي؛ 1385. ژئوشيمي عناصر جزيي، كمياب و ايزوتوپهاي Rb-SR و Sm-Nd در گرانيتوئيدهاي ده نو. وكيل آباد، خواجه مراد و سنگ بست به منظور بررسي منشأ و جايگاه تكتونيكي آنها. دانشگاه فردوسي مشهد.

Ashouri, A.R. & House, M.R. 1987. Report for Robertson Research International limited on Devonian conodont samples from Morocco. University of Hull, UK.

                       

راهنمائي پايان نامه‌ها

الف) استاد راهنما

احسني الهه، 1388. بايواستراتيگرافي و محيط رسوب­گذاري سازند آبدراز در برش روستاي آبدراز، شمال شرق مشهد. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

احمدي سيد ناصر. 1375. مطالعه كنودونتهاي سازند بهرام در جنوب شرق كاشمر. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

بادپا مهدي. 1388. بررسي زيست چينه نگاري سازند سردر در برش زلدو (جنوب ازبك كوه) براساس مطالعات مرجانها. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

بادپا مهدي. 1388. بررسي زيست چينه نگاري سازند سردر در برش زلدو (جنوب ازبك كوه) بر اساس مطالعات مرجانها. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

بيداري عصمت. 1381. مطالعه براكيوپودهاي بخش A سازند گچال (طبس، غرب گسل كلمرد). كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

پناهي مرضيه. 1379. مطالعه براكيوپودهاي دونين فوقاني شمال غرب اسفراين. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

توكلي­نژاد سيد عرفان، 1387. ميكرواستراتيگرافي و محيط رسوب­گذاري سازند آبدراز در برشهاي قلعه­زو (شمال شيروان) و زنگلانلو (جنوب درگز). كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

جامي­الاحمدي صغرا، 1387. مطالعه ميكروفاسيس و تعيين سن سنگ آهكهاي افيوليت ملانژ باختر فريمان. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

خادمي سميه، 1385. بررسي تحول زمين شناسي افيوليت ملانژهاي منطقه بازه­حور تربت حيدريه و ميكروفاسيس سنگهاي رسوبي وابسته به آن. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

خالقي خبازان فرزانه. 1388. بررسي ميكرو بيواستراتيگرافي سازند آبدراز در شمال شرق مشهد بر مبناي فرامينيفرا. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

داوطلب الهام، 1388. پالينواستراتيگرافي و پالينوفاسيس سازند سرچشمه در برش انجيربلاغ (شمال شرق مشهد). كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

ذبيحي زوارم فاطمه، 1388. بايواستراتيگرافي و محيط رسوب­گذاري سازند آبدراز در برش چينه شناسي چهچهه بر مبناي فرامينيفرها. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

رئوفيان احمد. 1387. بررسی نهشته های ژوراسيك مياني تا پسين در غرب بينالود. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

راستكار غلامحسين. 1374. براكيوپودها و تعيين موقعيت چينه شناسي لايه سفالوپوددار سازند شيشتو، كوههاي شتري. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

رفعت بهاري طيبه. 1382. بررسي بيواستراتيگرافي سازند بهرام در برش چشمه شير (جنوب ازبك كوه) بر اساس مرجانها. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

شعبانيان مسعود. 1377. بايواستراتيگرافي دونين در كوه سالوك جنوب غرب بجنورد. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

شهركي فريده. 1385. بررسي چينه شناسي و ميكروفاسيس سازند خان واقع در منطقه كلمرد طبس. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

طاهرپور خليل آباد مرتضي. 1388. بررسي ميكروپالئونتولوژي و ميكروفاسيس سازند تيرگان در برش تخت اركان، جنوب باختري بجنورد و مقايسه آن با رخساره ارگونين در اروپا. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

عباسي محمدعلي. 1383. مطالعه مرجانهاي دونين پسين (فامنين) سازند خوش ييلاق در برش ميغان. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

عبدالشاهي مهرانه. 1388. بايواستراتيگرافي سازند آبدراز در برش شوراب (جنوب غرب آق دربند) بر مبناي فرامينيفرها. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

قورچي خليل، 1385. بررسي چينه شناسي و ميكروفاسيس سازند تيرگان در منطقه بدرانلو (بجنورد) آخرداق. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

كرد قديمي برات محمد. 1383. بررسي زيست چينه‌اي نهشته‌هاي آهكي دونين پسين در شمال غرب و غرب اسفراين به كمك مرجانها. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

گندمي راضيه. 1382. بررسي بيواستراتيگرافي سازند بهرام در برش چشمه شير (جنوب ازبك كوه) بر اساس براكيوپودها. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

مرجوي مريم. 1387. پالينو استراتيگرافي طبقات ژوراسيك پسين در برش حيدري (غرب بينالود). كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

مهدوي فيض آبادي آزاده. 1381. مطالعه مرجانهاي ممبر A سازند گچال (كوه راهدار، غرب طبس). كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

مهدي فر فاطمه. 1379. مطالعه آمونيت‌هاي ژوراسيك غرب مشهد. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

نجارزاده محمدتقي. 1376. بررسي بيواستراتيگرافي دونين منطقه جاجرم بر اساس سنگواره‌هاي كنودونتي. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

نريماني حسن. 1379. چينه نگاري زيستي سازند آب تلخ بر مبناي استراكودهاي موجود در برش الگو. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

نظافت علي. 1388. بايواستراتيگرافي سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس خويز (شمال شرق بهبهان) بر مبناي فرامينيفرها. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

وحدتي مرضيه. 1387. بايو استراتيگرافي سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبناي فرامينيفرها و مقايسه آن با برش الگو. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

يزداني محمدرضا. 1375. مطالعه براكيوپودهاي سازند بهرام در ناحيه جنوب كاشمر (كوه فغان). كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

يعقوبي فاطمه، 1387. تعيين ميكروفاسيس كرتاسه پيشين در جنوب گناباد. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

يميني احمد. 1374. سفالوپودها و تعيين موقعيت چينه‌شناسي افق لايه سفالوپوددار، سازند شيشتو، كوههاي شتري. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

                  

ب) استاد مشاور

آزادنيا مهناز. 1385. بررسي ميكروفاسيس واحد رسوبي ائوسن جنوب بيرجند در دو برش روبيات و رومنجان. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

آقابيگي مسعود. 1385. بررسي چينه شناسي و ميكروفاسيس رسوبات كرتاسه پسين در شمال بلوك لوت (شمال غرب قائن). كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

اميرحسنخاني فاطمه. 1388. مطالعه ترياس فوقاني (كوه قلعه) در اطراف فردوس. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

انجيدني فاطمه. 1388. بررسي سازند آب تلخ حوضه كپه داغ (جاده كلات). كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

باقري محمد. 1375. پالينو بايواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي رسوبات اوردويسين در جنوب بجنورد. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

بخشايي عليرضا. 1387. بررسي چينه شناسي و ميكروفاسيس سنگ آهكهاي پلاژيك كمپلكس افيوليتي شمال سبزوار در برشهاي باغجرو افچنگ. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

بلوريان معصومه. 1375. مقدمه‌اي بر بايواستراتيگرافي و ميكروفاسيس و شرايط پالئوژئوگرافي سازند آبدار بين شيروان و مقطع تيپ. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

بهرامي ساماني پروانه. 1376. مطالعه و بررسي ماهيهاي فسيل سازند پابده در بابا حيدر (ناحيه شهر كرد). كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

جواهري معصومه. 1384. ميكروپالئونتولوژي و چينه شناسي سنگ آهكهاي ميكريتي كرتاسه بالايي زون آميزه رنگين شمال بافت. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

حسين گلومكي رباطي. 1384. تحول ساختاري، ميكروفاسيس و چينه شناسي آنتي­كلينال گلباف (گوك) و ارتباط آن با پتانسيل لرزه­خيزي ناحيه. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

خاتوني ملايوسفي محمد. 1379. بررسي فلور و چينه شناسي سازند شمشك در شانديز. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

خاوري خراسان مانوسه. 1382. پالينواستراتيگرافي سازند چمن بيد بر مبناي پالينومرفها در برش صندوق شكن (واقع در شرق كپه داغ). كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

علائيان افسر. 1377. بررسي استراتيگرافي رخساره اوروگونين (Urugunian) در اطراف اردكان، ايران مركزي. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

علوي سيد محمد. 1375. پالئواستراتيگرافي و پالئوبيوژئوگرافي رسوبات اردويسين بالايي، جنوب غرب كاشمر (كوه بوغو). كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

فيضي صغري. 1380. بايواستراتيگرافي آهكهاي شرق خوي و مقايسه با آهكهاي پلاژيك مجموعه كالردملانژ جنوب غرب خوي با نگرش به تحول تكتوسديمنتري حوضه. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

كرمي زهرا. 1376. بايواستراتيگرافي سازند آبدراز بر مبناي پلانكتونهاي آهكي در برش طاهر آباد (جاده مشهد كلات). كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

مافي آبرادات. 1376. بايواستراتيگرافي سازند چهل كمان بر مبناي نانوپلانكتونهاي آهكي. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

مجدي سلمان. 1387. بررسي چينه شناسي و ميكروفاسيس سازند آبدراز در دو برش اطراف چهچهه. كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

يازرلو محمد علي. 1374. مطالعه براكيويودهاي اردويسين جنوب بجنورد. كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

               

ج) استاد مدعو

غلامعليان حسين. 1382. بايواستراتيگرافي مرز فرازنين-فامنين در نواحي اصفهان و طبس. پايان نامه دكتراي دانشگاه اصفهان.

كبريائي محمد رضا1381. بيواستراتيگرافي رسوبات دونين پسين (فرازنين) در ايران مركزي (كرمان. اصفهان و طبس) براساس بازوپايان. پايان نامه دكتراي دانشگاه اصفهان.

علامه محسن 1385. پايان نامه دكتراي دانشگاه آزاد اسلامي مركز تحقيقات.

حبيبي طاهره. 1387. مطالعه چينه نگاري زيستي وبيوفاسيس نهشته هاي فامنين-تورنيزين شهميرزاد، البرز. پايان نامه دكتراي دانشگاه اصفهان.

 

        

 

          

               

                                                      

3485 :تعداد دفعات بازیدعضویت در انجمن


هشتمين همایش انجمن دیرینه شناسی


دوفصلنامه ديرينه شناسي


بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.